همزیستی برادرانه مذهب ها و احترام به پناهندگان است

خبر به روز

همزیستی برادرانه مذهب ها و احترام به پناهندگان است

از میشائل سایفرت

رئیس همه کاتولیک ها در جهان، پاپ فرانسیسکوس هر چهارشنبه هزاران نفر از مخاطبان عمومی در کلیسای پیتر در روم را دریافت می کند. ویرایشگر اخبار بین المللی تو نیوز در تاریخ 3 آپریل در آنجا شرکت کرده بود گزارشی راجع به آن نوشته است. پاپ برای مخاطبان عمومی ابتدا یک سخنرانی کوتاه عمداً راجع به مسائل دینی می کند. در این چهارشنبه بحث سیاسی شد، صحبت آزاد شد و مجددأ صحبت اصلی ترک می شد. او ابتدا پرسید: چرا پاپ نه تنها به کاتولیک ها به مسلمانان نیز میرود؟ این را بعضی از مردم میخواهند بدانند. در جهان ادیان زیادی وجود دارد اما چرا خداوند اجازه این همه ادیان را داده است؟  این خواست او در حقیقت بسیاری از ادیان است و من این را تائید می کنم. آنها از فرهنگ های مختلفی می آیند و همه به آسمان به پروردگار نگاه می کنند. اما آنچه که پروردگار میخواهد همبستگی برادرانه در میان همه ادیان مختلف است.  مسلمانان و ما به هر حال برادران به عنوان فرزندان ابراهیم هستیم. ما نمی توانیم تفاوت ها را فراموش کنیم اما می توانیم کار و همکاری برادرانه را بپذیریم و این به معنای این است که بالاتر از هر چیز پل بسازیم. پل هایی که به خصوص در برخورد با مهاجران و پناهندگان بدست می آید.

در اینجا او چهار مرحله ضروری میبیند: ما باید مهاجران را قبول کنیم، به آنها کمک کنیم و ترویج و ادغام دهیم. وبعد او تکرار کرد انتقاد از استفاده زبان. من از بیان کلماتی همچون مهاجر یا پناهنده خوشم نمی آید زیرا اینها صفت هستند. من به این باور هستم که اینها مردمان یا انسان هایی هستند که فرار کرده اند. ما در یک فرهنگ صفت منقضی شده هستیم و صفت بدون اسم به تنهایی یک ماده مایع و گاز است. احترام نیاز به استفاده از یک اسم دارد زیرا در مورد افراد مشخص می باشد. در اخیر پاپ فرانسیسکوس راجع به آنچه که او را در کلیسای مسیحیان در مراکش با داوطلبان از 60 کشور برای کمک به مهاجران انجام شده و او را تحت تأثير قرار داده بود صحبت کرد: من یک غریبه بودم و شما من را پذیرفتید

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner