قدرت و ضعف

کورس انتگراتسیون

قدرت و ضعف

توسط میشائل سایفرت

دوره ادغام برای همه پناهندگان شناخته شده و اهمیت مرکزی برای ادغام آنها در جامعه آلمان اجباری است. انتقاد از آن شاید آزاد باشد. پس خواست وزیر امور خارجه (آنه ته ویدمان-مآوز) در سال 2018 برای ادغام، پناهندگان و مهاجران یک ابتکار با کیفیت برای دوره های آموزشی بود. از آنجایی که در سال 2017/2018 درجه قبولی از آزمون زبان (ب-آینس) به کمتر از 50% کاهش یافت. ما از همکاران اخبار بین المللی تونیوز تجارب شخصی شان را در مورد دوره ادغام خواسته ایم. محدوده نظرات متفاوت است از بسیار مثبت تا بسیار منفی.

فیراس ترایفی از سوریه می گوید : در دوره انتگراتسیون من به بهترین شکل آلمانی را آموختم. جالب ترین بخش برای من تنوع فرهنگی بود. ما 24 شرکت کننده از 22 کشور بودیم بنابراین همیشه آلمانی صحبت می کردیم. همیشه جالب بود که تجربه های جدید، ویژه گی های فرهنگی جدید و سنت های مختلف را بشنوید و از آنها بیاموزیم جو بسیار خوب و دوستانه بود.

بر عکس آولا محفوظ می گوید : من در دوره آموزشی زبان چیز زیادی نیاموختم چونکه من در کورس (ب-آینس) شش معلم داشتم و آنها همه خوب نبودند زیرا ما 25 نفر شرکت کننده بودیم و شرکت کنند گان همه در یک درجه نبودند و مدت زمان ما بسیار کوتاه بود.

یگانه انتقاد فردی از سمیر ابراهیم از عراق که گفت: بطور مثال متون امتحانات بسیار از کلمات جدید بودند که ما تا آن زمان راجع به آنها راهنمایی نشده بودیم و به همین دلیل درک و فهم متون بسیار مشکل بود.

محمد خیر حازم از سوریه می گوید : تجربه منفی من اینست که تعداد زیاد شرکت کننده همزمان بودند که این تا حدودی یادگیری زبان آلمانی را دشوار ساخته بود. او می گوید به نظر من این زیاد خوب نبود که زبان انگلیسی بیش از حد لازم استفاده می شد.

در اخیر محمد مومند می گوید : خاطرات من با دوره آموزشی مشخص است چون من به عنوان یک افغان خودم مجبور به پرداخت مصارف آن بودم زیرا حق آزاد استفاده از این دوره را نداشتم. در کورس ما مشکل اصلی نومیناتیو، داتیو و آکوزاتیو بود که من تا امروز هم با آنها مشکل دارم. انتقادات دقیق نیز از معلمان بود زیرا آنها در جریان گفت و گو مشکلات بزرگ را ارائه می دادند، وضعیت شخصی و سخت پناهندگان، مشکلات مراحل پناهندگی یا وضعیت زندگی و صدمات روحی و روانی و عدم تجانس در گروه های درسی بود. بر علاوه نوسانات شدیدی از معلمان وجود دارد که تقریباً همیشه قراردادهای هزینه ای دارند. انتقاد همچنان از تعداد زیاد شرکت کننده گان و محدودیت زمان و شرایط بسیار متفاوت شرکت کنند گان بود. در نهایت آیا بسیاری از معلمان در عدم آموزش حرفه ای مصروف به انجام وظیفه بودند؟  که در اینجا دو هفته به کار گیری بامف کافی نبود. آیا دوره ادغام بهتر از شهرتش است؟ به منظور پیدا کردن اینها من یک قرار ملاقات ترتیب دادم با گارلینده شغوت رئیسه بخش دوره ادغام آلمانی در (فاو-ها-اس)  در توبینگن که خودش در سال های 2005 تا 2009 بحیث معلم در این کورس انجام وظیفه داده است. مدت ده سال است که او مسئولیت پذیری و هماهنگی و توجه این کورس را پیش می برد. او می گوید : تعداد موفقیت های (فاو-ها-اس) توبینگن تقریباً بهتر است از کل میانگین ملی. اشخاصی که در ابتدا کورس الفبا را تعقیب میکنند برای این است که آنها به الفبای لاتین آشنا نیستند و در امتحان (ب-آینس) فقط با سیزده اشاریه چهار درصد با نتیجه (ب-آینس) و پنجاه و هفت درصد با نتیجه (آ-2) طبیعتاً واضح و بدتر است از شرکت کنند گان عمومی دوره ادغام که با شصت و چهار درصد با نتیجه (ب-آینس) موفق می شوند. معدل تمام شرکت کنند گان پنجاه و دو درصد می باشد. بخش فرهنگی شرکت کنند گان فاکتور مهم و مثبت آنها دیده می شود. مردم از همدیگر می آموزند که به عنوان یک تیم همکار شوند. تبادله فرهنگ های مختلف که از آنها آمده اند این بیش از ارتباط کلامی است و منجر به میانجی گری فرهنگ آلمانی با مهمترین ارزش ها مانند وقت شناسی، ادب و احترام و بردباری می شود. دوره ادغام بیش از یک دوره زبان است. زیرا شما همچنین باید قادر به مدیریت تعارض باشید. یک مشکل بزرگ برای خانم گارلینده شغوت این است: پیش نیازهای مختلف شرکت کننده گان است که همراه خود میآورند. خواندن و نوشتن الفبای لاتین یک درجه نرمال در این کورس است. این می تواند یک آرزوی مطلوب باشد که کورس ها را متفاوت پر کنیم. اما حقیقت چیز دیگری است زیرا ما مکان کافی نداریم و در نهایت بسیاری از اشخاص حتی به مکتب نرفته اند و خواندن و نوشتن بلد نیستند. شغوت می گوید :شجاع کسانی هستند که تا (آ-2) مبارزه کردند. اغلب مورد انتقاد قرار می گیرد که دوره های گیج زیاد وجود دارد و ارتباط بین شرکت کنند گان بسیار کوتاه می باشد. خانم شغوت متودهای آموزشی زیادی را به معلمان (فاو-ها-اس) پیشکش می کند. تغییر در روند بین ساعت ها، توضیحات، تمرینات و کارهای گروهی. گارلینده شغوت برای تنظیم مجدد دوره های ادغام چه آرزویی دارد؟  او می گوید : باید به مردم زمان بیشتری از آنچه که جاب سنت و بامف پیش بینی کرده بدهید. سپس آنها احساس راحتی می کنند و در دوره های بیشتر آرامش و انگیزه می گیرند. سپس مشکلات روزمره زندگی شرکت کنند گان تأثیرات کمتری بر روی کورس ها میگذارد. نوع جدید و آهسته برای دانش آموزان که 900 ساعت بجای 600 ساعت برای آمادگی امتحان (ب-آینس).  این پیشرفت زیادی خواهد بود. همانطور که در گذشته برای زنان باردار و یا مادران با بچه های خردسال ممکن بود. در نهایت شغوت آرزوی امنیت بیشتری برای معلمان نسبت به مشاغل فعلی را به صورت مشاغلی به ارمغان می آورد. سر انجام شغوت پیشنهاد جدیدی را ارائه می دهد :در حال حاظر دوره ادغام برای کارگران که دوشب و روز شنبه می باشد و بسیار زیاد تقاضا شده بروی کار است. برخی از پیشنهادات اصلاحات توسط وزیر امور خارجه (آنه ته ویدمان-ماوز) اکنون توسط وزارت امور خارجه فدرال مأموریت گرفته شده و تا حدی در پروژه های آزمایشی اجرا شده است. بنابراين معلمان برای کلاس های سواد آموزی باید نشان صلاحیت های اضافی و مشوق های برای حامل دوره ایجاد شده به ارائه بیشتر دوره الفبا و همچنین کوتاهی زمان انتظار برای دوره های ادغام توسط یک همکاری قوی به جواب سوالات اخبار بین المللی تونیوز (آنه ته ویدمان-ماوز) گفته است که برای او بسیار مهم است که پناهندگان دوره ادغام را با موفقیت به پایان برسانند. از آنجا که این فقط یک علامت تیک بروی کاغذ نيست و برای توانمند سازی مردم به لحاظ اجتماعی و حرفه ای برای بدست آوردن پایه خوب است وزیر فدرال کشور اقدامات شخصی را برای بهبود کیفیت دوره های ادغام انجام داده است.

دوره ادغام همه چیز نیست. این به داوطلبان نیز بستگی دارد. تأیید ویراستاران تونیوز: آولا محفوظ: داوطلبان نقش مهمی برای من ایفا کردند. من در یک مرکز پناهندگی هفته ای 90 دقیقه دوره آموزشی آلمانی داشتم و این بسیار مفید بود برایم. دوستان داوطلب از دایره کمکی یک دلیل مهم بود که من آلمانی را آموختم.

سمیر ابراهیم: داوطلبان یک نقش مهمی را در نخستین ماه هایی که من هنوز مجوز دوره ادغام نداشتم بازی کردند. تماس با داوطلبان در جریان یک دوره ادغام برای داشتن یک همراه زبانی برای سوالات بسیار خوب بود. ارتباط با دوستان آلمانی بسیار مهم بود تا زبان را تمرین کنم و فرهنگ آلمانی را بیاموزم.

محمد آلواوی: همکاری داوطلبان برای من تصمیم گیرنده بود. همراه با یک دوست و معلم زبان 63 ساله چیزی را آموختم که در هیچ دوره آموزشی زبان نمیتوانستم بیاموزم. چگونگی عبارات و بسیاری چیزهای دیگر را آموختم.

فیراس ترایفی: حمایت داوطلبانه یک مرکز آموزشی زبان در کنار دوره ادغام خیلی بمن کمک کرد. اینگونه من روزانه دو ساعت بیشتر برای دوره آموزشی داشتم. در آنجا میتوانستم آنچه را که در دوره ادغام یاد میگیرم تکرار کنم.

محمد خیر حازم: برای من داوطلبان هیچ نقش مهمی در یادگیری زبان آلمانی نداشتند.

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner