نامه از بامف

زمانیکه برای شما یک نامه مى آيد خیلی مهم است که شما نامه را باز کرده و آنرا بخوانید. درصورتیکه شما نمیدانید نامه در مورد چه است و یا از كجا آمده است بهتر است که از مددکار اجتماعی

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner