تونیوز برای من چه اهمیتی دارد؟

یاد آوری گذشته؟

تونیوز برای من چه اهمیتی دارد؟

از :پائولینه

در دوسال گذشته تونیوز برای من اهمیت بسیاری داشته،چونکه کار در نشریه بخشی بزرگی از زندگی روزمره من بوده. در ابتدا من از مارس ۲۰۱۷ به صورت افتخاری ،سپس به عنوان دانشجوی کارمند دراین پروژه کار کرده‌ام و درآمد زمان دقیقا نمیدانستم چه انتظاری باید داشته باشم .من باید خیلی سریع این را درک می‌کردم .درابتدا کار من نظارت بر برنامه های رادیو و فرایند نوشتن بود، سپس من اجازه گرفتم تابیشتر در برنامه ریزی محتوای شرکت کنم و طرح بندی کنم .در تمام این وظایف ارتباط شدید میان کارکنان به ویژه مهم بود.

تونیوز دراین دوسال به شدت رشد وتکامل یافته است .همیشه مردم هیجان انگیز و جدید در آن آمده اند،وهر یک از آنها تونیوز را شکل داده و با همکاری آنها تونیوز غنی شده است .تونیوز فضا را برای تبادل تجربیات، واقعیت های زندگی ،دیدگاها ، زبان‌ها وخیلی چیزهای دیگر ارائه می‌دهد .افراد پناهنده یا غیر پناهنده می توانند جلسات هفتگی نشریه را ملاقات کنند .شما می توانید با هم در مورد موضوع های که برای شما مفهوم هستند بنویسید .تبادل نه تنها بین اعضائ‌‌‌‌‌ هیئت تحریریه ،بلکه بین خوانندگان ودر مراسم بین مخاطبین ودر برنامه های رادیو وسته وله بین شنوندگان هم انجام می‌گیرد .از طریق بحث در تیم ،ما توانستیم دیدگاه متنوع از دنیا و هرروز توبینگن را توسعه دهیم.

ما از همدیگر حمایت می کنیم، نظرات مختلفمان را ارزیابی می‌کنیم ،کلمات یکدیگر را در زبانهای مختلف آموزش میدهیم و ثابت کردیم که کنجکاوی و صراحت ناشناخته در روزنامه می تواند به بسیاری از ایده های هیجان انگیز منجر شود.و هم چنین بسیار خندیدیم !من می خواهم از همکارانم برای زمان عالی و همه چیزهای که به من دادند تشکر کنم .کار خوب را ادامه دهید.

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner