صورت حساب ها مهم هستند!

پناهندگان اغلب مجبورند صورتهای بانکی را نشان دهند ، به عنوان مثال در دفتر منطقه یا مرکز کار.کلیه افرادی که دارای…

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner