هنگام برداشت پول مراقب هزينه هاى اح

اگر از دستگاههای خودپرداز بانک خود برای این منظور استفاده شود ، برداشت پول معمولاً هیچ …

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner