هر انسانی برای زندگی آزاد و ایمن ا

“همه مجاز به زندگی آزاد و ایمن هستند” دومین حق اساسی در قانون اساسی آلمان است. هر کس می تواند برای خود تصمیم بگیرد که چگونه می خواهد زندگی کند. این بدان معناست که فرد آزاد است تصمیم بگیرد که در کجا می خواهد زندگی کند ، چه حرفه ای را می خواهد انجام دهد ، خواه بخواهد خانواده داشته باشد یا نه. با این وجود ، نباید به کسی صدمه وارد کرد و باید از قانون پیروی کند.

 26 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner