هر انسانی ارزشمند است

هر انسانی ارزشمند است! این اولین حق قانون اساسی در قانون آلمان است. در مجموع 19 حقوق اساسی وجود دارد. آنها بسیار مهم هستند. دولت باید به این حقوق احترام بگذارد. به این ترتیب مردم محافظت می شوند. هر انسان با ارزش است:این بدان معناست که باید به هر شخص همانگونه ای که است به او احترام گذاشته شود. فقط انسان بودن کافیست که دولت شخص را محافظت کند. به این کرامت انسانی گفته می شود. حقوق انسانی برای تمام انسان های روی زمین اعمال می شود. این حقوق برای همزیستی خوب، ایجاد صلح و عدالت مهم هستند. در سایت مجلس فدرال می توانید این قوانین اساسی را بخوانید. اطلاعات به زبان های آلمانی، عربی و فرانسوی وجود دارد.

 32 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner