زبان آلمانی برای کار-دوره های زبان حرفه ای مهارت های حرفه ای زبان آلمانی

دوره های زبان حرفه ای مهارت های حرفه ای زبان آلمانی را برای آمادگی در بازار کار فراهم می کند. از سال٢٠١٦ – ٤٠٠٠٠٠ نفر با سابقه مهاجرت در آن شرکت کرده اند. افرادی که سابقه مهاجرت دارند و نیاز بهآموزش زبان بیشتر دارند و به دنبال شغل هستند و یا بیکار هستند می توانند در دوره های زبان حرفه ای شرکت کنند و یا میتوانند به دنبال موقعیت آموزشی باشند. Uta Saumweber-Meyer، رئیس دپارتمان BAMF گفت: „یادگیری زبان آلمانی برای ادغام پایدار پناهندگاناز اهمیت اساسی برخوردار است.“
(mk)

 26 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner