ما به واژه „پناهندگان“ پایبنديم

ما به واژه „پناهندگان“ پایبنديم

٢٠ نفر از کارمندان  بخش اخبار بین المللی تونیوز بیش از همه موارد در مورد واژه پناهندگان بلکه درباره اصطلاح واژه مهاجرت ابراز نگرانی کردند. کارگاه آموزشی که از تاریخ ٦ تا ٨ دسامبر سال ٢٠١٩ درشهر بادلیبن سل برگزار شد به آینده پروژه رسانه ها و تعیین هدف گروه پرداخت. درشهر بادلیبن سل اعضای تحریریه که از سال ٢٠١٥ به آلمان آمده اند حضور داشتند. چهار نفر از سوریه، یک نفر از عراق، یکی ازایران، دو نفر از افغانستان. این تیم همچنین شامل افرادی است که مدت ها در آلمان زندگی می کنند اما ریشه در سایر کشورها دارند. دو نفر در ایران، یکی در پاکستان و دیگری در یونان. علیرغم ناراحتی درباره این سخنان، توافق بر سر این بود که باید برای افرادی که به آلمان آمده اند یک اصطلاح وجود داشته باشد. به عنوان مثال دولت باید بتواند آنها را برای روشن شدن وضعیت خود تعیین کند یا دولت باید بداند که چه کسی از چه مزایای خاصی برخوردار است. در زندگی روزمره اصطلاح واژه پناهندگان غالباٌ واکنش ایجاد می کند. هر کس که خود را به عنوان پناهنده معرفى كند به سرعت ویژه گی هایی را دیگران به او گاه موارد منفی هم نسبت میدهند. این دردآور است. اعضای تحریریه می خواهند به عنوان افرادی که دارای قابلیت های معین و داستان های مشخص هستند درک شوند. ما جایگزین مناسبی برای واژه پناهندگان پیدا نکردیم. اگر ما خود را دراخبار بین المللی تونیوز با موضوع مهاجران آشنا کنیم پس این یک ارزیابی مثبت است. ما می خواهیم تنوع افراد، ریشه ها و فرهنگ آنها را نشان دهیم. و ما احترام میگذاریم به هر شخصی که مجبور به فرار از کوه های پر از برف و یا در یک قایق بادى در دریای مديترانه شده. خطرات تهدید کننده زندگی را به جان خریده و اگر فرهنگ وطن خود را با خود دارید، گنجینه ای دارید که خیلی ها به او حسادت می کنند.

Bei der Nachrichtenproduktion im News-Labor von tünews INTERNATIONAL im Dezember 2019 in Bad Liebenzell: Hajera Sheikh (Studierende der Medienwissenschaft, Koordinatorin der online-Rdaktion), Feras Trayfi und die Coaches Ute Kaiser (Journalistin beim Schwäbischen Tagblatt), Sylvia Haden (aus der Verlagsbranche), Michael Seifert (langjähriger Pressesprecher der Universität Tübingen)

Foto: Mostafa Elyasian

 

 28 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner