مجله ما: پلی است بین فرهنگها

مجله ما: پلی است بین فرهنگها

زیره و سالاد سیب زمینی هر دو برای هاجرا شیخ به معنای وطن است. هاجرا عضوی از تیم تحریریه تونيوز بینالمللی است. در یک کارگاه آموزشی که از تاریخ ٦ تا ٨ دسامبر سال ٢٠١٩ در شهر بادلیبن سل برگزار شد همكاران به بحث و گفتگو راجع به موضوع وطن پرداختند. آنها وطن را فضایی می نامند که در آن دوستان واعضای خانواده حضور دارند. آنها گاهی تجارب گذشته را با این افراد به یاد می آورند. هاجرا در پاکستان متولد شده. او چند سالی در توبینگن به مدرسه رفته و در سال ٢٠١٤ دوباره به پاکستان برگشت. سایر افرادی که قبل از سال ٢٠١٥ به آلمان آمده اند نیز مانند او از دو وطن صحبت می کنند. و از خلاء ها در همه. هر کسی که در سال ٢٠١٥ یا دیرتر از کشور خود فرار کرده برای او از دست دادن وطن قدیمش تازه تر است. هیچ کس بطور داوطلبانه صحبت نکرد. محدودیت ها، امنیت و عادی بودنش را از او دزدیده بودند. تهدید خدمات نظامی باعث فرار فراس سایفرت از خانه او شد. او باید کشته شود  و یا کسی را بکشد؟ هر کسی که می آید فرهنگ قبلی خود را پشت سر نمیگذارد. این دو وظیفه را به همراه دارد: شناخت فرهنگ جدید و برقراری ارتباط با فرهنگی که با خود آورده. این یعنی پل بسازید. ما این را از طریق مجله ٤٠ صفحه ای که ماهانه به نشر میرسد و همچنان همایشها و جشن برای همه انجام می دهی

Die Editorials auf dieser Seite sind ein Auszug aus dem Ertrag der News-Labore von tünews INTERNATIONAL in Nagold und Bad Liebenzell 2019. Die Flipcharts an den Stellwänden geben einen Eindruck von der Fülle behandelter und bearbeiteter Themen. Auch die Rückwände waren voller Aufschriebe. Die Texte des Herausgebers auf dieser Seite bauen auf diesen Ertrag auf.

Foto: Mostafa Elyasian

 30 total views,  2 views today

Written by 

Related posts

Leave a Comment

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner